CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ban hành công văn số 390/TCHC-QLTT về việc công khai tài sản công
Tài liệu công khai tài sản công chi tiết tại đây
Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái