CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 53/QĐ-QLTT ngày 16 tháng 01 năm 2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách NN năm 2020.

Quyết định chi tiết tại đây

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái