Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Thông báo số 38/TB-QLTT ngày 14/4/2021 của Đội Quản lý thị trường số 1 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Quyết định số 00002441/QĐ-XPVPHC ngày 23/3/2021 của Đội Quản lý thị trường số 1 về việc xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 00000282/BB-TTTVPT ngày 23/3/2021 của Đội quản lý thị trường số 1;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-QLTT ngày 31/3/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội QLTT số 1 trực thuộc Cục QLTT tỉnh Yên Bái.

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân như sau:

Thông báo chi tiết tại đây:

Đội QLTT số 1
Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái