Tin tức sự kiện

Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Thông báo số 91/TB-QLTT ngày 13/5/2021 của Đội Quản lý thị trường số 4 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;