Hội Cựu chiến binh Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái triển khai công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2021

Hội Cựu chiến binh Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái quán triệt học tập chuyên đề năm 2021 về "Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị"

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-CCB ngày 20/02/2021 của Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2021 là "Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị" ,với mục đích là: Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2021, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 - 01/10/2021) và góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Đồng thời gắn việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu các cấp hội. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng giao.

          Thực hiện theo Kế hoạch và sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 12/3/2021 Hội Cựu chiến binh Cục Quản lý thị trường đã có văn bản số 02-CV/HCCB về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Hội Cựu chiến binh khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể hội viên trong hội. Đồng thời tổ chức phối hợp với các chi bộ có hội viên là cựu chiến binh để tuyên truyền chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề năm 2021 tới toàn thể hội viên trong các đơn vị. Sau khi được quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, mỗi hội viên bằng trách nhiệm, sự nhận thức của mình để viết bản thu hoạch cá nhân nêu những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề năm 2021 và đề xuất các giải pháp để thực hiện, vận dụng có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương trong hoạt động của đảng bộ, cơ quan, cũng như trong tổ chức đoàn thể, Hội cựu chiến binh của Cục.

          Từ việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2021 đến toàn thể hội viên trong hội, mỗi đồng chí hội viên đã  có những nhận thức sâu hơn về tinh thần Chỉ thị, gắn với chủ đề năm 2021 là nhằm tuyên truyền, giáo dục, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và nhất là người đứng đầu, người lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị phải tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào trong thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đất nước đang đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng; Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đất nước từng bước phát triển vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Liên Hiệp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái