Cục QLTT tỉnh Yên Bái thông báo: Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 03 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư  27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-BCĐATTP của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021;

Căn cứ Công văn số 454/TCQLTT-CNV ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Theo đề  nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định  Kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 chi tiết như sau:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái